Pravidlá spotrebiteľskej akcie „Doprava zadarmo, a Zľava na ďalší nákup“

Organizátorom Akcie je spoločnosť JUMAX, s.r.o., Mierová 1966/4, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44600437

TERMÍN AKCIE

Akcia prebieha v období od 23.05.2022 do odvolania Organizátorom.

ÚČASŤ V AKCII

Akcie sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá obdrží zľavový kód na nákup a následne spraví nákup na webovej stránke www.jumax.sk a uplatní zľavový kód v košíku, v sekcii „Použiť kupón“.

Zľavový kód na dopravu zadarmo je možné uplatniť výhradne na objednávky, pri ktorých celková hodnota zakúpeného tovaru prekračuje 30,- Eur vč. DPH, pričom do tejto hodnoty nie je započítaná cena dopravy a iných služieb.

Zľavový kód na zľavu na ďalší nákup je možné uplatniť výhradne na objednávky, pri ktorých celková hodnota zakúpeného tovaru prekračuje 60,- Eur vč. DPH, pričom do tejto hodnoty nie je započítaná cena dopravy a iných služieb. 

PRIEBEH AKCIE

Zľavovým kódom na dopravu zadarmo sa rozumie zľava vo výške ceny dopravy 4,80 Eur s DPH na nákup uskutočneným v eshope Organizátora na adrese www.jumax.sk

Zľavovým kódom na zľavu na ďalší nákup sa rozumie zľava vo výške 5,- Eur s DPH na nákup uskutočneným v eshope Organizátora na adrese www.jumax.sk

Zľavový kód je je jednorázový, zľavy nemožno kumulovať ani kombinovať.

Zľavový kód nie je možné vymeniť za peniaze.

VYLÚČENIE Z AKCIE

Z účasti na Akcii sú vylúčené osoby, ktoré nedodržia pravidlá Akcie alebo akýmkoľvek spôsobom nevyhovujú pravidlám Akcie.

Organizátor Akcie je oprávnený s konečnou platnosťou vylúčiť takého účastníka, u ktorého bude mať podozrenie, že taký účastník dosiahol svojej účasti v Akcii podvodným jednaním alebo jednaním, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi a je spôsobilé ovplyvniť výsledky Akcie. Toto rozhodnutie organizátora je konečné, bez možnosti odvolania.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pre získanie zľavy nie je vyžadované poskytnutie osobných údajov.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Organizátor touto Akciou nepreberá voči účastníkom žiadne iné záväzky a účastníci Akcie nemajú nárok na akékoľvek iné plnenie zo strany Organizátora než to uvedené v týchto pravidlách.

Organizátor si vyhradzuje právo Akciu skrátiť, prerušiť alebo zrušiť či zmeniť jej pravidlá, a to aj bez udania dôvodu. V prípade zmeny podmienok a pravidiel bude Organizátor informovať účastníkov Akcie oznámením na webe Akcie.

Organizátor je oprávnený kontrolovať splnenie všetkých podmienok pre účasť v Akcii, a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke spojenej s Akciou. Prípadné námietky a informácie o priebehu Akcie možno písomne zasielať na adresu Organizátora: JUMAX, s.r.o., Mierová 1966/4, 026 01 Dolný Kubín.

Pravidlá Akcie sú účinné dňom: 23.05.2022